Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu "Muzea ponad granicami - etap II" oraz projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu "Muzea ponad granicami - etap II" oraz projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” (postępowanie nr NP.261.5.2020).Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.Zadanie współfinansowane jest  ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.UWAGA 1 (07.10.2020 r.)1) Zamawiający informuje, że w dniu 06.10.2020 r. w postępowaniu NP.261.5.2020 wpłynęły zapytania do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi.Odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ 1”

2) Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 12.10.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 12.10.2020 r. godz. 10:30).

3) W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 07.10.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).UWAGA 2 (09.10.2020 r.)1) Zamawiający informuje, że w dniach 08.10.2020 r. i 09.10.2020 r. w postępowaniu NP.261.5.2020 wpłynęły zapytania do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi.Odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 2 i 3 i zmiana SIWZ 2”2) Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 14.10.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 14.10.2020 r. godz. 10:30).3) W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 09.10.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 3 (09.10.2020 r.)W związku  z rezygnacją z dostawy aparatu fotograficznego w ramach części II zamówienia zamawiający informuje o następujących zmianach:1) Zamawiający uchyla dotychczasową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (część główna) i zastępuje ją Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – ZAMIENNĄ, którą Zamawiający udostępnia w plikach do pobrania.2) Zamawiający uchyla dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY i zastępuje go załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY 2,  który Zamawiający udostępnia w plikach do pobrania.3) Zamawiający uchyla dotychczasowy załącznik nr 8.2 do SIWZ Formularz cenowy – cz. II i zastępuje go załącznikiem nr 8.2 do SIWZ Formularz cenowy – cz. II – ZAMIENNYM,  którą Zamawiający udostępnia w plikach do pobrania.4) Zbiorcza informacja o dokonanych zmianach SIWZ znajduje się w pliku "Informacja o zmianie SIWZ 3" (w plikach do pobrania).5)  Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 16.10.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 16.10.2020 r. godz. 10:30).6) W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 09.10.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).UWAGA 4 (12.10.2020)W związku z rezygnacją z dostawy aparatu fotograficznego w ramach postępowania NP.261.5.2020 (cz. II) Zamawiający koryguje załącznik nr 7.2 do SIWZ Oferta - cz. II oraz przekazuje w plikach do pobrania aktualny załącznik nr 7.2 do SIWZ Oferta- cz. II - ZAMIENNA wraz z informacją o zmianie SIWZ w tym zakresie.UWAGA 5 (12.10.2020)Zamawiający informuje o pytaniach wniesionych do SIWZ w dniu 12.10.2020 r. i przekazuje na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania: Informacja o pytaniach do SIWZ 4). Uwaga: pytania dotyczą sposobu postępowania w przypadku wysłania oferty bez uwzględnienia zmian do SIWZ.UWAGA 6 (16.10.2020)Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym NP.261.5.2020 (plik do pobrania poniżej).UWAGA 7 (16.10.2020)W związku ze złożeniem 1 oferty po upływie terminu składania ofert Zamawiający niniejszym aktualizuje pkt 3 protokołu sesji otwarcia ofert w przetargu NP.261.5.2020 (aktualne brzmienie: "3. Po upływie terminu składania ofert złożono 1 ofertę").UWAGA 8 (30.10.2020)Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu NP.261.5.2020 - cz. I. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 9 (05.11.2020)Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania NP.261.5.2020 w części II (Digitalizacja - prezentacja). Informacje w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego Zamawiający zawarł w załączonym zawiadomieniu (w plikach do pobrania). 

 

Pliki do pobrania

 • pdf

  Ogłoszenie o zamówieniu BZP

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 2A - Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 2B - Oświadczenie - przesłanki wykluczenia

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 6 - Oświadczenie - art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 7.1 - Oferta - cz. I

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 7.2 - Oferta - cz. II

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 8.1 - Formularz cenowy - cz. I

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 8.2 - Formularz cenowy - cz. II

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 9 - Wzór umowy

  pobierz
 • pdf

  Informacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ 1

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 1

  pobierz
 • pdf

  Informacja o pytaniach do SIWZ 2 i 3 i zmiana SIWZ 2

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNY

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 2

  pobierz
 • pdf

  SIWZ - ZAMIENNY

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNY 2

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 8.2 Formularz cenowy - cz. II - ZAMIENNY

  pobierz
 • pdf

  Informacja o zmianach SIWZ 3

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 3

  pobierz
 • pdf

  Informacja o zmianie SIWZ 4

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 7.2 Oferta - cz. II - ZAMIENNA

  pobierz
 • pdf

  Informacja o pytaniach do SIWZ 4

  pobierz
 • pdf

  Protokół sesji otwarcia ofert

  pobierz
 • pdf

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. I

  pobierz
 • pdf

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. II.

  pobierz

Zapisz się do newslettera