Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

 

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” (postępowanie nr NP.261.2.2020).Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

UWAGA 1 (10.07.2020 r.)

1)  Zamawiający informuje, że w dniu 09.07.2020 r. wpłynęły zapytania do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ” z załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY oraz załącznikiem nr 8 do SIWZ Formularz cenowy - ZAMIENNY (do pobrania w plikach poniżej).

2)  Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 17.07.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 17.07.2020 r. godz. 11:00).

3)  W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 10.07.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 2 (15.07.2020 r.)

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany (korekty) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie załącznika nr 9 do SIWZ Wzór umowy.

Zakres zmian określony został w załączniku „Informacja o zmianie SIWZ 2 z 15.07.2020 r.” (do pobrania w plikach poniżej). Do informacji Zamawiający dołącza załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy - ZAMIENNY.

Zamawiający informuje, że w związku z wyłącznie porządkującym charakterem korekty załącznika nr 9 do SIWZ termin składania ofert nie ulega zmianie.

UWAGA 3 (17.07.2020)

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym NP.261.2.2020.UWAGA 4 (26.08.2020)

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr NP.261.2.2020. Informacje w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pozostałe informacje wymagane na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje w załączonym zawiadomieniu (w plikach do pobrania).

 

Pliki do pobrania

 • pdf

  Ogłoszenie o zamówieniu BZP

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 2A – Oświadczenie warunki udziału

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 2B – Oświadczenie wykluczenie

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 6 – Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 7 – Formularz OFERTA

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 8 – Formularz cenowy

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 9 – Wzór umowy

  pobierz
 • pdf

  Informacja o pytaniach wniesionych do SIWZ oraz informacja o zmianie SIWZ

  pobierz
 • pdf

  Opis przedmiotu zamówienia - zamienny

  pobierz
 • doc

  Formularz cenowy - zamienny

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  pobierz
 • pdf

  Informacja o zmianie SIWZ 2 z 15.07.2020 r.

  pobierz
 • pdf

  załącznik nr 9 - Wzór umowy - ZAMIENNY

  pobierz
 • pdf

  Protokół sesji otwarcia ofert

  pobierz
 • pdf

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  pobierz

Zapisz się do newslettera