Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kina edukacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

 

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kina edukacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” (postępowanie nr NP.261.1.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

UWAGA 1 (08.07.2020 r.)Zamawiający informuje, że dokonuje w dniu 08.07.2020 r. zmiany SIWZ oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 16.07.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 16.07.2020 r. godz. 11:00).Informacja o zmianie SIWZ wraz z załącznikami została opublikowana poniżej (w plikach do pobrania).

UWAGA 2 (08.07.2020 r.)Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą terminu składania ofert dokonał stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone poniżej (w plikach do pobrania).

UWAGA 3 (10.07.2020 r.)1) Zamawiający informuje, że w dniu 08.07.2020 r. wpłynęły zapytania do SIWZ (do cz. II zamówienia). W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi.Odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ” wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY 2 (do pobrania w plikach poniżej).2) Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 20.07.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 20.07.2020 r. godz. 11:00).3) W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 10.07.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 4 (14.07.2020 r.)1) Zamawiający informuje, że w dniu 13.07.2020 r. wpłynęły zapytania do SIWZ (do cz. I i II zamówienia). W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi.Odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 2 i zmiana SIWZ z 14.07.2020” wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY 3 (do pobrania w plikach poniżej) oraz rysunkiem poglądowym do odpowiedzi na pytania.

UWAGA 5 (20.07.2020)Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym NP.261.1.2020 (plik do pobrania poniżej).

UWAGA 6 (28.07.2020)Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania NP.261.1.2020 w części II (dostawa foteli kinowych z podkonstrukcją). Informacje w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego Zamawiający zawarł w załączonym zawiadomieniu (w plikach do pobrania).UWAGA 7 (07.08.2020)Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr NP.261.1.2020 - cz. I (dostawa kinowego systemu projekcyjnego). Informacje w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pozostałe informacje wymagane na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje w załączonym zawiadomieniu (w plikach do pobrania).

 

Pliki do pobrania

 • pdf

  Ogłoszenie o zamówieniu BZP

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zał.

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 2A.1 – Oświadczenie warunki udziału – cz. I

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 2A.2 – Oświadczenie warunki udziału – cz. II

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 2B – Oświadczenie wykluczenie

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 6 – Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 7.1 – Formularz OFERTA – cz. I

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 7.2 – Formularz OFERTA – cz. II

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 8.1 – Formularz cenowy – cz. I

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 8.2 – Formularz cenowy – cz. II

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 9 – Wzór umowy

  pobierz
 • pdf

  Informacja o zmianie SIWZ z dnia 08.07.2020 r.

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNY

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 8.1 Formularz cenowy - cz. I - ZAMIENNY

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP

  pobierz
 • pdf

  Informacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ z 10.07.2020 r.

  pobierz
 • pdf

  Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY 2

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 2

  pobierz
 • pdf

  Informacja o pytaniach do SIWZ 2 i zmiana SIWZ z 14.07.2020

  pobierz
 • pdf

  zał. do odpowiedzi na pytania 2 - rys. poglądowy

  pobierz
 • pdf

  Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNY 3

  pobierz
 • pdf

  Protokół sesji otwarcia ofert

  pobierz
 • pdf

  Unieważnienie cz. II

  pobierz
 • pdf

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. I

  pobierz

Zapisz się do newslettera