eKulturalni.pl, czyli kultura w nowych mediach

Tytuł projektu oznacza nie tylko sposób prezentacji kultury w sieci - to także nawiązanie do sposobu zachowywania się w wirtualnej rzeczywistości, kultury osobistej i przestrzegania prawa i zasad netykiety.

Projekt obejmuje szereg działań skierowanych do różnych grup odbiorców, przede wszystkim warsztaty z ekspertami nowych mediów, którzy w mediach takich prezentują różne dziedziny kultury. W programie znalazły się także zajęcia praktyczne i spotkania kulturalne, zaś efekty pracy uczestników udostępniane będą na stronie www – gazety eŚwiatowid.pl dostosowanej do potrzeb osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.

W wyniku realizacji projektu seniorzy mają nauczyć się poruszania w środowisku internetowym, zarówno tworzenia, jak i odbierania treści. Młodzież spotykać się będzie z ludźmi, których działania opierają się na nowych mediach, a w wyniku tych spotkań nauczyć się sposobów komunikacji, dowiedzieć się o kształtowaniu własnego wizerunku poprzez prezentację swojej twórczości w sieci i –co ważne – w zgodzie z obowiązującym prawem. Z kolei najmłodsza grupa ma się dowiedzieć, jak prawidłowo korzystać z zasobów sieci, a rodzice uświadamiani będą m.in. jaki wpływ mają ich działania w sieci na wizerunek dziecka. Finałem projektu jest impreza artystyczna, którą wypromować mają sami uczestnicy projektu.

Idea

Założeniem projektu jest potrzeba w zakresie kształtowania umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, ale także tworzenia i nadawania komunikatów.  Te praktyczne kompetencje przydadzą się nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także rodzicom i seniorom w codziennych kontaktach z mediami. Uczenie "medialnej piśmienności", przekazanie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji w sieci – wyszukania i weryfikacji opinii, faktów i mitów. Analizie i krytycznej ocenie poddawane też będą przekazy słowne, wizualne i dźwiękowe.

Ważną kwestią jest także brak świadomości wśród użytkowników sieci – zarówno dzieci, młodzieży, seniorów i rodziców – dotyczącej udostępniania danych osobistych, a także prezentacji siebie, szczególnie wśród młodzieży. Chcemy zmienić sposób, w jaki młodzi ludzie prezentują siebie w sieci. Pokazane zostaną możliwości prezentacji swojej wiedzy, pasji, twórczości w nowych mediach, a uczestnicy przygotowani zostaną do promocji siebie. Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie miała okazję stworzyć społeczność internetową eKulturalni.pl i wykorzystać przestrzeń, w której ludzie mają możliwość wyrażenia czy ujawnienia swojej tożsamości w kontekście społecznym, na przykład poznając blogerów.

Celem projektu jest też zapoznanie jego uczestników z prawem w zakresie publikacji treści w sieci oraz uświadomienie zasad korzystania z treści innych użytkowników. Zwrócimy też uwagę na problem cyberprzemocy. Rodzice zostaną uświadomieni jak łatwo ich dzieci mogą paść jej ofiarą, dowiedzą się, jak powinni reagować na działania pociech w sieci. Problem uczestnictwa w nowych mediach w dużej mierze dotyczy także seniorów, którzy mają poczucie, że internet nie jest dla nich, a jednocześnie szukają kontaktu z innymi, chętnie dzielą się swoją wiedzą, potrzebują odbiorców, słuchaczy. Celem tego projektu będzie wskazanie seniorom miejsca, w którym mogą się dzielić z innymi posiadanymi informacjami (np. wypowiadając się na forach) i nauczenia sposobu, w jaki komunikujemy się w internecie (język mediów). Zakłada się, że w rezultacie seniorzy staną się w sieci aktywni i zaczną występować w roli ekspertów z różnych dziedzin życia, sami zyskując poczucie docenienia w społeczeństwie.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Realizacja projektu „eKulturalni.pl, czyli kultura w nowych mediach” – zadania rozwijającego kompetencje medialne, w tym m.in. dotyczące języka mediów, sposobu komunikacji w mediach, kształtowania własnego wizerunku, tworzenia, przetwarzania i prezentowania treści, etyki i prawa związanego przedmiotowym obszarem – rozpoczęła się w marcu 2014 r. Przez pierwszy miesiąc trwały przygotowania do pierwszego etapu zadania – zorganizowana została rekrutacja pierwszej grupy docelowej – seniorów, rozesłane zostały pisma do partnerów oraz patronów medialnych projektu. Patronami projektu zostali: Zespół Szkół w Młynarach, Ełckie Centrum Kultury, MOK w Olsztynie, GCK w Giżycku, Uniwersytet III Wieku w Elblągu działający przy EUH-E w Elblągu oraz współpracujące z CSE Stowarzyszenie "Jantar". Partnerami medialnymi zostali: eŚwiatowid.pl; elblag.net, kulturaonline.pl, Dziennik Elbląski, Telewizja Elbląska, TVP Olsztyn, Gazeta Olsztyńska i kultura.wm.pl, Radio Eska. Media na bieżąco otrzymywały i publikowały informacje prasowe dotyczące wszystkich prowadzonych działań. W kwietniu rozpoczęły się zajęcia warsztatowe dla seniorów. Pierwsze spotkanie odbyło się 2 kwietnia, a ostatnie 26 czerwca. Łącznie zorganizowanych zostało 12 spotkań z seniorami, którzy podczas zajęć poznawali środowisko Internetu. Celem tego projektu było wskazanie seniorom miejsca, w którym mogą się dzielić z innymi posiadanymi informacjami (np. wypowiadając się na forach) i nauczenia sposobu, w jaki komunikujemy się w Internecie. Założenie, że w rezultacie realizacji tych spotkań seniorzy staną się w sieci aktywni, zostało osiągnięte – uczestnicy warsztatów wciąż są użytkownikami portalu społecznościowego eKulturalni.pl prowadzonego przez CSE „Światowid”. Uzupełnieniem spotkań, a także działaniem mającym za cel dotarcie do szerszego grona odbiorców był zorganizowany 15 maja 2014 r. wykład otwarty pod hasłem „Senior w sieci” w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Prelegenci pokazywali, że w sieci jest miejsce dla tej grupy odbiorców, a seniorzy mogą być ekspertami z różnych dziedzin życia w nowych mediach sami zyskując poczucie docenienia w społeczeństwie. Wykład skierowany był zarówno do seniorów, w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak i do osób pracujących z seniorami, stowarzyszeń, klubów, organizacji, których działalność związana jest z tą grupą. W czerwcu zlecono wykonanie 4 ścieżek mobilnej gry miejskiej o temacie kultura i turystyka dla miejscowości Elbląg, Ełk, Giżycko i Olsztyn. Gra uruchomiona została w sieci na zakończenie roku szkolnego i z okazji początku wakacji. Zamieszczona ona została na Google Play, skąd za pomocą urządzeń mobilnych można było ją pobrać. Zadaniem grających było rozwiązanie zagadek, innej dla każdej miejscowości, przy czym koniecznym było zwiedzanie danej miejscowości, by móc odpowiedzieć na pojawiające się w aplikacji pytania. Najaktywniejsi użytkownicy – po jednym z każdego miasta – zostali nagrodzeni. Jednocześnie rozpoczęto rekrutację na warsztaty dla młodzieży – zgodnie z zapisami projektu w okresie wakacji zrealizowane zostały tzw. „Mediakacje”, czyli zorganizowane w formie półkolonii wakacje z mediami. W lipcu zaprosiliśmy na warsztaty starszą grupę młodzieży, w sierpniu młodszą.Starsza grupa młodzieży (15 osób w wieku pow. 16 lat) uczestniczyła w „Mediakacjach” terminie 7-12 lipca 2014 r. Zajęcia były podzielone na dwie główne części (warsztaty stacjonarne i wyjazdowe): w dniach 7- 9 lipca zajęcia odbywały się w Elblągu, w siedzibie CSE, a w dniach 10- 12 lipca w siedzibach partnerów w regionie – Olsztynie, Giżycku, Ełku. Głównym celem zajęć dla tej grupy było pokazanie uczestnikom, jak kreować swój wizerunek w nowych mediach, jak wypromować wytworzone przez siebie treści i jak podnosić jakość udostępnianych materiałów. Na warsztaty stacjonarne zaproszeni zostali eksperci z nowych mediów, a także ludzie kultury, którzy korzystają z nowych mediów do komunikacji z odbiorcami. Zajęcia poprowadził m.in.  Michał Zabłocki – poeta, autor tekstów piosenek, reżyser teledysków i filmów reklamowych, który jest pomysłodawcą i twórcą programu „Multipoezja”, a w nim m.in. „Projekcji wierszy na murach domów”. Warsztaty miały charakter interaktywny, a wykonane przez uczestników zadania (m.in. hasła promujące projekt, slogany reklamowe, treści związane z promocją kultury) zostały zaprezentowane w formie teledysku promującego społeczność eKulturalnych oraz podczas Elbląskich Nocy. Festiwalu Piosenki Wartościowej (hasła wyświetlanie na murze Centrum Sztuki Galeria EL). Młodzież spotkała się także z blogerkami oraz ze specjalistą od promocji w nowych mediach, którzy specjalnie na te zajęcia przyjechali do Elbląga. Podczas warsztatów wyjazdowych zdobytą podczas warsztatów stacjonarnych wiedzę uczestnicy wykorzystali do promocji wydarzeń organizowanych w regionie. Grupa odwiedziła trzy miejscowości: Olsztyn, Ełk i Giżycko,  gdzie zajęła się promocją wydarzeń kulturalnych przy użyciu nowych technologii i nowych mediów –  zorganizowali flash mob i animowali mieszkańców tych miejscowości, wykorzystując także i promując mobilną grę miejską.Od 18 do 22 sierpnia 2014 r. przeprowadzone zostały „Mediakacje” dla młodszej grupy młodzieży. Grupa 15 osób – uczniów szkoły gimnazjalnej w Młynarach – dowożona była do Elbląga przez 5 dni na warsztaty z edukacji medialnej. Spotkali się z ludźmi pracującymi przy tworzeniu i promowaniu treści, poznając ich pracę od kuchni. Młodzież poznała rodzaje mediów poprzez wycieczki do redakcji patronów medialnych, w których pracownicy poszczególnych redakcji opowiadali o swojej pracy, uczestniczyli w spotkaniu ze specjalistą z zakresu public relations oraz z zakresu nowych mediów. Młodzi internauci zostali uświadomieni, uczuleni, że pewne informacje czasem warto zachować dla siebie i że należy być ostrożnym przy upublicznianiu informacji o sobie. Na przykładzie portalu eKulturalni.pl pokazane zostało, że można tworzyć internetową społeczność i zamieszczać treści w sieci, które mają kulturalną bądź społeczną wartość np. recenzje książek, filmów, relacje i zapowiedzi wydarzeń czy przemyślenia dotyczące danego tematu. Uczestnicy mieli także zajęcia wraz z fotografem, który pokazywał jak robić zdjęcia, które warto udostępniać na portalach społecznościowych, w Internecie. Gośćmi tych warsztatów byli wspomniany fotograf, dziennikarka Agata Janik, Marcin Wojtasik – specjalista z zakresu bezpieczeństwa w sieci, który przyjechał z warszawskiej Fundacji „Dzieci Niczyje” oraz blogująca gimnazjalistka Hanna Porada. Wykład rówieśnika był bardziej wiarygodny dla odbiorców – spotkali się z kimś, kto jest na tym samym etapie życia co oni, ale potrafi odnaleźć się w środowisku internetowym, korzysta z niego mądrze, wie jak kreować swój wizerunek.Obie grupy młodzieży biorące udział w „Mediakacjach” miały zapewnione wyżywienie oraz transport. Miały także do wykonania pracę domową – przygotowanie materiału promującego wydarzenie podsumowujące projekt pn. „Biba z Kulturą”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.We wrześniu (15.09.2014) zorganizowane zostało bezpłatne, otwarte spotkanie dotyczące m.in. kreowania przez rodziców wizerunku dziecka w sieci poprowadzone przez specjalistę z Fundacji „Dzieci Niczyje”. Podczas forum dla rodziców pod hasłem „Wirtualny świat dziecka” rodzice dowiedzieli się, że ich zachowanie w sieci ma wpływ na kreowanie wizerunku dziecka w nowych mediach, a co za tym idzie - w świecie rzeczywistym. Zostali także uświadomieni jak powinni reagować na działania ich pociech w sieci i jak łatwo dzieci mogą paść ofiarą cyberprzemocy. Kolejne otwarte, bezpłatne spotkanie zorganizowane zostało 22 października. Wówczas eksperci z Fundacji „Legalna kultura” mówili o tym, „Co można w sieci?”. W warsztatach z zakresu praw autorskich w Internecie wzięły udział grupy uczestniczące w projekcie oraz wszyscy zainteresowani legalnymi źródłami kultury znajdującymi się w wirtualnej przestrzeni. W listopadzie (29.11.2014) odbyło się wydarzenie podsumowujące projekt pn. „Biba z Kulturą”. Na podsumowanie projektu, które poprzedził flash mob zorganizowany przed budynkiem CSE „Światowid”, przyszli zarówno seniorzy, jak i młodzież. Wśród gości były także dzieci, których rodzice zabrali na koncert czy artystyczne warsztaty. Podczas spotkania zaprezentowane zostały materiały filmowe zarejestrowane podczas realizacji projektu, a także filmiki powstałe w ramach pracy domowej uczestników „Mediakacji”. Podczas imprezy wręczono nagrody i upominki dla najaktywniejszych eKulturalnych. Także goście „Biby..” mogli sprawdzić swoją znajomość kulturalnych i turystycznych poprzez rozwiązywanie testu o kulturze regionu. W trakcie całego wydarzenia, w „Galerii Nobilis” w „Światowidzie”, miało miejsce „tworzenie na żywo” - publiczność miała okazję podejrzeć przy pracy tworzące rękodzieło eKulturalne, napisać kilka słów pod okiem eKulturalnej poetki, obejrzeć spektakl Grupy Teatralnej „Rajstopy” oraz wysłuchać koncertów:  Michała Orłowskiego i Wiktora Piskorza oraz Braci Wróbel, którzy tworzą społeczność eKulturalnych.

-----------------------------------------

Zapraszamy do obejrzenia galerii działań projektowych: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/e/ oraz wydarzenia podsumowującego: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/biba-z-kultur/

Reportaż z całości projektu można zobaczyć TUTAJ.Galerie poszczególnych grup warsztatowych:Seniorzy na zajęciach: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/seniorzy-eksperci/

Zajęcia dla starszej grupy młodzieży:http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/mediakacje-czyli-wakacje-z-mediami/

Młodsza grupa młodzieży:http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/ekulturalni-zapraszali-na-elbl-skie-noce/

Publikacje na portalu eKulturalni.pl: 

Seniorzy:http://ekulturalni.pl/Stronag%C5%82%C3%B3wna/Artyku%C5%82wgazecie/tabid/87/IndexID/3063/Default.aspx http://ekulturalni.pl/Stronag%C5%82%C3%B3wna/Artyku%C5%82wgazecie/tabid/87/IndexID/2911/Default.aspx http://ekulturalni.pl/Stronag%C5%82%C3%B3wna/Artyku%C5%82wgazecie/tabid/87/IndexID/2888/Default.aspx http://ekulturalni.pl/Stronag%C5%82%C3%B3wna/Artyku%C5%82wgazecie/tabid/87/IndexID/2671/Default.aspx Mediakacje dla starszych:

http://ekulturalni.pl/Stronag%C5%82%C3%B3wna/Artyku%C5%82wgazecie/tabid/87/IndexID/2815/Default.aspx http://ekulturalni.pl/Stronag%C5%82%C3%B3wna/Artyku%C5%82wgazecie/tabid/87/IndexID/2937/Default.aspx dla młodszych:

http://ekulturalni.pl/Stronag%C5%82%C3%B3wna/Artyku%C5%82wgazecie/tabid/87/IndexID/2935/Default.aspx

Regulamin mobilnej gry miejskiej „eKulturalni.pl, czyli kultura w nowych mediach”

Zwiedź region i zgarnij nagrody. Zagraj w mobilną grę miejską.  Weź swoje urządzenie mobilne (z systemem Android) i odwiedź jedno z czterech (lub kilka/wszystkie) miast: Elbląg, Olsztyn, Giżycko i Ełk. Poznawaj miejscowości, wykaż się wiedzą, napisz artykuł i wygraj. Gra dostępna od 28 czerwca. Regulamin mobilnej gry miejskiej do porbania niżej w kategorii "Pliki".

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegooraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Pliki do pobrania

  • pdf

    Regulamin mobilnej gry miejskiej „eKulturalni.pl, czyli kultura w nowych mediach”

    pobierz

Zapisz się do newslettera