Kręgi Kultury

Nazwa programu: Dom Kultury + Edukacja artystyczna

 

Operator programu: Narodowe Centrum Kultury

Partnerzy projektu:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu
  2. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu
  3. Zespół Szkół Technicznych w Elblągu
  4. Gimnazjum nr 2 w Ornecie
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu.

Udział w programie zakłada współpracę partnerską domów, ośrodków i centrów kultury ze szkołami poprzez realizację zajęć z przedmiotów artystycznych.

Celem programu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego przy wykorzystaniu zasobów, którymi dysponują domy kultury oraz budowanie lokalnych koalicji na rzecz kultury w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej.

Termin realizacji projektu: 1.10 – 30.11.2012

Wartość projektu: 52 514 zł

Kwota dofinansowania NCK – 42 000 zł (79,98%)

Udział własny – 10 514 zł (20,02%)

Projekt ma charakter edukacyjny, adresowany jest  do dzieci i młodzieży z Elbląga oraz Ornety. Różnorodność i interdyscyplinarność działań oraz włączanie w nie osób niepełnosprawnych są niezwykle istotne w procesie integracji społecznej. Uczestnikami działań projektowych będą dzieci i młodzież z różnych środowisk wychowawczych, o różnym statusie materialnym. Inne będą ich doświadczenia w zakresie uczestnictwa w kulturze i inne oczekiwania w tym względzie. Różnorodność ta może być czynnikiem stymulującym i inspirującym, zarówno dla uczestników, jak i dla kadry realizującej działania projektowe.

 W trakcie realizacji projektu korzystać będziemy z innowacyjnych form pracy z uczestnikami, m.in. z interaktywnych warsztatów, akcji happeningowych, pedagogiki zabawy. Zastosowane metody realizacji poszczególnych przedsięwzięć sprzyjać będą aktywnemu uczestnictwu w działaniach inspirujących zachowania twórcze.

 Zakładamy, że w projekcie weźmie aktywny udział około 150 uczestników, średnio około 30 uczniów z każdej szkoły partnerskiej. Natomiast odbiorcami np. akcji happeningowej i wystawy będzie szersza grupa uczniów szkół partnerskich. Szacunkowa liczba odbiorców około 1000.

 W ramach projektu zakładamy zrealizowanie: 5 modułów 2-godzinnych zajęć warsztatowych dla każdej grupy, 5 wykładów, prelekcji z udziałem artystów, twórców, akcji happeningowej, wystawy prac, wyjazdu wszystkich grup do galerii i muzeów w Gdańsku i Sopocie. Na zakończenie projektu przewidziane jest spotkanie podsumowujące z udziałem liderów (nauczycieli, dyrektorów szkół) oraz ewaluacja projektu w oparciu o przeprowadzone wcześniej ankiety i obserwacje. W ramach działań projektowych powstanie 18 scenariuszy zajęć opublikowanych na platformie e-learningowej.

Projekt KRĘGI KULTURY ma sprzyjać rozwijaniu szkoły jako miejsca realizacji koncepcji wychowania przez sztukę, miejsca rozbudzania aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej. Współczesna edukacja kulturalna nie może się ograniczać jedynie do przyswajania przez młodych ludzi wiedzy w zakresie sztuki i twórczości artystycznej. Edukacja ma kształtować osobowość dziecka, aby kontakt z kulturą stawał się źródłem indywidualnych przeżyć i sposobem rozładowania emocji. Musi rozwijać umiejętność wyrażania twórczej ekspresji poprzez język sztuki. Celem edukacji winno być takie działanie na emocje, które wywoła u młodych ludzi umiejętność aktywnego doznawania piękna, i które umożliwi im kreatywny kontakt ze sztuką. W dobie powszechnej unifikacji kultury pragniemy równocześnie skierować uwagę na wydarzenia kulturalne oraz zjawiska kulturowe zachodzące w społeczności lokalnej.

 Działania projektowe realizowane będą w Centrum Spotkań Europejskich Światowid, instytucji ściśle współpracującej z lokalnymi artystami profesjonalnymi oraz artystami  i twórcami ludowymi z regionu Warmii, Mazur i Powiśla. W naszych działaniach korzystać będziemy również z materiałów udostępnionych przez Portal Kulturalny Warmii i Mazur eswiatowid.pl, dysponujący materiałami radiowymi i filmowymi dotyczącymi historii, kultury oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Część tych materiałów nagrano we współpracy ze specjalistami z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz lokalnymi ośrodkami kultury, zaprezentowano w nich najciekawszych, najważniejszych twórców, którzy kultywują tradycje sztuki ludowej.

 Nowa podstawa programowa dotycząca przedmiotu: wiedza o kulturze zakłada, że informacje z dziedziny: historia sztuki zostały opanowane przez ucznia we wcześniejszym procesie edukacji, m.in. w gimnazjum. W praktyce jednak okazuje się, że nie utrwaliły się one w jego pamięci. Niewielka ilość zajęć z wiedzy o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych nie pozwala nauczycielom tego przedmiotu na przeprowadzenie zajęć zawierających podstawowe dane z tej dziedziny nauki. Ograniczenie się do przekazania suchych faktów może okazać się niewystarczające.

 Do udziału w projekcie zaprosiliśmy pięć wybranych szkół publicznych z Elbląga i Ornety. Naszym zamierzeniem było objęcie edukacją artystyczną uczniów z różnych środowisk, z różnych typów szkół – liceum, technikum, gimnazjum i szkoły podstawowej. Proponowane przez nas formy zajęć uwzględniają potrzeby edukacyjne na tych poziomach, z uwzględnieniem nowej podstawy programowej.

 Projekt ten jest istotny z punktu widzenia społecznego. Angażuje różne grupy młodzieży, odmienne typy szkół. Dzieci i młodzież uczestniczące w stałych formach edukacji artystycznej odnoszą sukcesy w postaci nagród i stypendiów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych. Jesteśmy także liderem w dziedzinie arteterapii, z powodzeniem realizujemy autorski program „Twórcza Terapia”.

Koordynator – Teresa Miłoszewska, Kierownik Działu Edukacji KulturalnejKontakt: tel. 55 611 20 65, e-mail:  teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.plInstruktorzy plastyki:Ewa Bednarska-SiwilewiczKontakt: 55 611 20 64, e-mail: ewa.bednarska@swiatowid.elblag.plHelena WojciechowskaKontakt: 55 611 20 85, e-mail: helena.wojciechowska@swiatowid.elblag.pl

-------------------------------------------------------------

W piątek, 5 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami pięciu szkół, które są partnerami projektu.

O udziale w projekcie wypowiadały się Dyrektorki szkół:

- Cieszę się, bo nasi wychowankowie będą mogli skorzystać z innego spojrzenia na edukację plastyczną, artystyczną. Ważne jest to, że w „Światowidzie” będą mieli świetnie wyposażone pracownie, a jeszcze ważniejsze, że zajmą się nimi profesjonalni instruktorzy – mówi Krystyna Miezio, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.- Ten projekt to nowe doświadczenia, nowe emocje i nowe kontakty. 

- Zainteresowanie jest duże – ocenia  Teresa Piskunowicz wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych. - Już od pewnego czasu współpracujemy ze „Światowidem” i młodzież z tej współpracy jest bardzo zadowolona. Może uczestniczyć w praktycznych zajęciach w pracowniach, których u nas w szkole nie ma, na przykład w pracowni ceramicznej.

- Młodzież jest bardzo otwarta, chętnie uczestniczy na przykład w konkursach, u nas m. in. „O bursztynowy grzebień” czy „O bursztynową pomadkę” i cały czas zaskakuje, ma mnóstwo energii i pomysłów, chciałabym aby te zajęcia pokazały im, że świat, w przypadku zawodu technik fryzjerstwa to nie tylko włosy, ale także człowiek, któremu się tę fryzurę robi i kontekst kulturowy - mówi Dyrektor Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług Danuta Dymek. – To dla nich możliwość poszerzania horyzontów.

Program chwalił również Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich "Światowid":

- Nasze instruktorki przygotowały indywidualny grafik zajęć dla każdej ze szkół z uwzględnieniem jej charakteru, podstawy programowej, wieku i możliwości uczniów oraz kierunku kształcenia. To naprawdę interesująca propozycja dla uczniów, którzy często po raz pierwszy spotkają się z takim sposobem prezentacji tych tematów – mówił Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. – Już od dawna staramy się realizować specjalne programy współpracy ze szkołami, cieszy nas otrzymana dotacja, która pozwala nam zaprezentować w pełni to, co mamy najlepszego.

Radiowe rozmowy podsumowujące spotkanie można usłyszeć na Portalu Kulturalnym Warmii i Mazur www.eswiatowid.pl  

-----------------------------------

Na stronie internetowej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" oraz w zaprzyjaźnionych mediach można cały czas śledzić przebieg projektu.

Artykuły:

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/kr-gi-kultury/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/mix-kolor-w/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/ruchome-obrazy-i-ceramiczne-herby/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/zakre-l-kr-gi/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/zaj-cia-wiat-oczu-e/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/wiat-o-w-roli-g-ownej/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/ludowy-mistrz-na-spotkaniu/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/rze-by-bogate-w-tre-c-i-form/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/instynkt-i-emocje-happening-kr-gi-kultury/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/wystawy/prace-wiat-oczu-e/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/nasz-artstyczny-kapita/

Galerie:

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol.1/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol.2/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol-3/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol.4/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol-5/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol.6/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol.7/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-spotkanie-ze-stanis-awem-susk/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-spotkanie-z-ryszardem-rabeszko/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-happening/

Materiały filmowe:

http://www.tv.elblag.pl/6,4629-zataczaja_kulturowe_kregi.html

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci.aspx?ItemId=36591&page=1

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/36641/Default.aspx

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/36645/Default.aspx

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/36591/Page/1/Default.aspx

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/36689/btab/106/Default.aspx

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna.

Zapisz się do newslettera