Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid ekulturalni.pl rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Rusza rozbudowa! Konferencja prasowa 14.08.2018

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Szukamy partnerów do projektu

2017-06-06,

Kategoria : Inne

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ogłasza nabór partnerów do projektów  edukacyjnych przygotowywanych w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki“, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektów mających za zadanie podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i rodziców. Dofinansowanie można otrzymać na dwa rodzaje projektów: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności oraz tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

1. Zgodność działań partnera z celami i założeniami partnerstwa w konkursie,

2. Wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),

3. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 08.06 do 08.07.2017 roku.

Oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie zamawiającego: Sekretariat (pokój 31), Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg.  Godziny urzędowania: 8.00-16.00
  • pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
  • pocztą elektroniczną na adres: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl

 

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146). Szczegóły dotyczące konkursów oraz tego kto może zostać partnerem w projekcie znaleźć można na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2187/poddzialanie-222-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow---projekty-zit-bis-elblag.

 


Autor: Marta Derlukiewicz

Drukuj
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna